Rodo

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma  Sedno Nieruchomości Sp. z o.o. w Toruniu ul. Wybickiego 36/8

Państwa dane osobowe wykorzystywać będziemy w następujących celach:

1. w celu zawarcia umowy oraz w trakcie jej trwania w celu jej realizacji, a także do podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. b) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego dalej „RODO”)
2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym w szczególności celach podatkowych i rachunkowych, zgodnie z art. 6 ust. c „RODO”)
3. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna – art. 6 ust. f „RODO”);
4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. f „RODO”);
5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. f „RODO”);
6. prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. f „RODO”);
Pozyskane od Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzane przez nas dane osobowe możemy przekazać:
1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
a. podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
b. podwykonawcom;
c. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:
a. inne strony transakcji;
b. organy i urzędy państwowe lub samorządowe;
c. sądy;
d. komornicy;
e. biura informacji gospodarczej;
f. operatorzy pocztowi i kurierzy;
g. banki;
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przeniesienia danych.

W przypadku przetwarzania danych w jednym lub większej ilości celów na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).